Onderwijskundige visie


Op school werken allemaal mensen met passie voor kinderen en lesgeven. Wat drijft ons in het werk? Met elkaar hebben we vier kernwaarden geformuleerd: Vertrouwen, betrokkenheid, creativiteit en verantwoordelijkheid.

Vertrouwen:

Ontwikkeling begint bij vertrouwen. Samen met de leerling en ouders de beste route bepalen voor iedere leerling en steeds weer de intrinsieke motivatie van de leerlingen prikkelen. Een kind heeft (zelf) vertrouwen nodig om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. We stimuleren het vertrouwen van de kinderen in zichzelf door ze ruimte te geven zich te ontwikkelen. Vertrouwen krijgt een kind immers door dingen te doen die hij kan en doordat hij/zij steeds een stapje 8 verder wordt uitgedaagd. Vertrouwen geven, is vertrouwen krijgen. Dat zien we ook terug in de basisafspraak van de Kanjertraining: We vertrouwen elkaar. De relatie tussen school en ouders is er ook één van wederzijds vertrouwen in het gebruiken van elkaars kennis en kunde rondom het kind.

Betrokkenheid:

De filosoof Confucius zegt:
´Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.´


Betrokkenheid bij je eigen leerproces is voor ons een belangrijk uitgangspunt in het onderwijs dat wij bieden. We stimuleren daarom actieve betrokkenheid van kinderen tijdens de les door het gebruik van verschillende werkvormen en te werken in niveaugroepen. Betrokkenheid betekent voor ons echter meer dan een onderwijsinhoudelijk concept. Wij willen het kind achter de leerling zien en samen, met ouders en team, de leerling tot volle bloei laten komen. Daarom zijn ouders en school partners als het gaat om het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Maar ook de leerling zelf is betrokken bij dat aspect van welbevinden: de leerlingen leren naar elkaar om te zien, te luisteren naar elkaar en verbinding te zoeken.

Creativiteit:

Leren doe je op vele manieren. Oplossingen zoeken, strategieën bedenken, uitproberen en vallen en opstaan horen daarbij. Wij bieden daarom een brede, uitdagende leeromgeving waarin volop geëxperimenteerd en samengewerkt kan worden. Dit doen we o.a. met behulp van thema’s, creatieve opdrachten en coöperatieve werkvormen. We brengen de kinderen vaardigheden bij die ze daarbij kunnen inzetten. Denk aan: kritisch luisteren, probleemoplossend denken, ICT-geletterdheid, creativiteit, sociale en culturele vaardigheden en samenwerken. (Dit zijn de 21-eeuwse vaardigheden.) We stimuleren daarmee het creatief denkvermogen om zelf tot oplossingen te komen. Leerkrachten worden daarom ook blijvend uitgedaagd om creatief te zijn in hun onderwijsaanbod om zo aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van hun leerlingen.

Verantwoordelijkheid:

Als team zijn we met elkaar verantwoordelijk voor alle leerlingen bij ons op school en geven de leerlingen iedere dag een nieuwe kans. Dat doen we vanuit plezier, betrokkenheid, onze kennis en gedrevenheid. We geven de kinderen de verantwoordelijkheid die ze aankunnen: voor hun eigen werk, hun eigen gedrag en laten ze medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Leerkrachten en ouders werken daarin nauw samen. Zij zijn immers samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen.