Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan binnen de school.

De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden.
Veel belangrijke zaken die school en ouders aangaan, worden er besproken.
Ook heeft de MR advies- en instemmingsrecht. Ze adviseert bijvoorbeeld bij:
  • de vaststelling of wijziging van het school(werk)plan
  • fundamentele wijzigingen in de organisatie van de school
  • benoeming en/of ontslag van de schoolleiding en/of leerkrachten

  
   Binnen onze stichting bestaat ook de Gezamenlijke 
   Medezeggenschapsraad (GMR).

   Daarin zit uit elke MR van de scholen van de
   stichting een vertegenwoordiger. Dit is
   een ouder of een leerkracht.

   De GMR bespreekt beleidsstukken en geeft advies
   of instemming hierover aan het bevoegd gezag.Leden van de MR


Personeelsgeleding:
- Annemarie Hop (secretaris)
- Carla van Meerbeek
- Mariëtte Simons (penningmeester)

 
Oudergeleding:
- Mireille Frunt (voorzitter)
- Aranka van der Maarl
- Arie van der Voort (afgevaardigde naar de GMR)


Data MR
10 oktober
27 november
22 januari
13 maart
24 april 
4 juni


Notulen van de MR-vergaderingen vindt u hier: 


U kunt mailen met de MR door hier te klikken.