Ouderbetrokkenheid 


Betrokkenheid is een kernwaarde van de school. Daarom investeren we in de ouderbetrokkenheid, met als doel de ontwikkeling van het kind, de leerling. Aan de hand van de 10 criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0. willen wij op de Dr. W. van den Berghschool  vormgeven  aan ouderbetrokkenheid:

  1. De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar.
  2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid.
  3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school.
  4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.
  5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig.
  6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de   school.
  7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en  ouders.
  8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten.
  9. De opkomst bij verplichte bijeenkomsten met ouders en leraren (en leerlingen) is > 80%.
  10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort). De school heeft het basisarrangement van de inspectie.

 
In het schooljaar 2016-2017 is onderzoek gedaan onder ouders en het schoolteam naar de ouderbetrokkenheid. Dit is een zogenoemde 0-meting. Op 31 maart 2017 hebben we een samenwerkingsdag gehouden met ouders. De 10 criteria zijn besproken en ouders en teamleden zijn met elkaar in gesprek gegaan over ouderbetrokkenheid. Naar aanleiding van deze dag is er een regiegroep gestart. Deze groep bestaat uit zes ouders, vier teamleden en de directie. De regiegroep zet lijnen uit om de 10 criteria verder vorm te geven op school en betrekt hier de andere ouders en teamleden bij. Hiervoor nemen we twee jaar de tijd  (2017-2019).