Ouders en school


Hulp van ouders

Ouders zijn op vele manieren actief binnen de school. Een moderne basisschool kan niet zonder. De Medezeggenschaps- en activiteitencommissie spelen een belangrijke rol in de school.
Daarover hieronder meer.
Maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd. Een paar voorbeelden:

  • hulp bij de hoofdluiscontrole
  • hulp bij sportactiviteiten
  • het helpen onderhouden van de schoolomgeving, met name natuurlijk de grote veranderingen op het schoolplein die dit jaar plaatsvinden
  • hand- en spandiensten
  • enz.
Ouders die in de school activiteiten verrichten met kinderen doen dit altijd onder verantwoordelijkheid van de school.
Aan het begin van het schooljaar kunt u via de ‘ouderhulpbrief’ aangeven aan welke activiteit(en) u wilt meewerken.
 

Inspraak van ouders

 
Activiteitencommissie

De activiteitencommissie heeft tot taak het bevorderen van de relatie tussen ouders en school en het verlenen van ondersteunende werkzaamheden bij binnen- en/of buitenschoolse activiteiten. De leden van de activiteitencommissie worden gekozen uit de kring van de ouders.


Rike v/d Beld (voorzitter),

Ria Morren (penningmeester),

Arjanne Davelaar (secretaris),

Ingrid Mooijman,

Anja Hooijer,

Janet van den Born,

Elles van den Boogert,

Willeke Mostert,

Geanca Wouters,

Sharon v/d Veen

 
Klassenouders:

Elke klas heeft een klassenouder, die tevens contactpersoon is naar de ouders. Ook is de klassenouder behulpzaam bij het werk in en met de klassen.
 

Berenboot:  Marja Batterink
Kikkersloot: Mariska Mandersloot
Groep 3: Coriene de With
Groep 4: Wouke van Zevenbergen
Groep 5: Nanda van Rossenberg
Groep 5/6: Aline Wiedeman
Groep 6: Kristel de Graaf
Groep 7: Esther v/d Steeg
Groep 8: Katrien van Kooten


De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan binnen de school. De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Veel belangrijke zaken die school en ouders aangaan, worden er besproken. Ook heeft de MR advies- en instemmingsrecht. Ze adviseert bijvoorbeeld bij:

  • de vaststelling of wijziging van het school(werk)plan
  • fundamentele wijzigingen in de organisatie van de school
  • benoeming en/of ontslag van de schoolleiding en/of leerkrachten
Binnen onze stichting bestaat ook de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad. (GMR) Daarin zit uit elke MR van de scholen van de stichting een vertegenwoordiger. Dit is een ouder of een leerkracht.
De GMR bespreekt beleidsstukken en geeft advies of instemming hierover aan het bevoegd gezag.
 

Contacten met de ouders

Het is prettig wanneer het contact tussen ouders en de school zo goed mogelijk verloopt, het zijn immers uw kinderen die een groot deel van de dag op school doorbrengen!
Binnen onze school gebeurt dat op de volgende manier:

Inlooptijd
Elke morgen is er van 8.20u. – 8.30u. gelegenheid in groep 1, 2 en tot de herfstvakantie in groep 3 uw kind in de groep te brengen. Op donderdagochtend is er de gelegenheid voor de ouders van groep 1, 2 en 2/3 even een spelletje met uw kind doen of samen een (prenten)boek te lezen of u kunt de leerkracht even aanspreken. Om 8.30u. hebben de ouders het lokaal verlaten en begint de les.
Voor de groep 3 tot en met 8 bestaat deze mogelijkheid op woensdagmorgen van 8.20u. – 8.30u
.
 
Koffieochtend
Ook dit schooljaar organiseren we weer een serie koffieochtenden. Elke groep heeft een eigen koffieochtend, waarbij de leerkracht(en) en de directeur aanwezig zijn. Deze zijn op donderdagochtend van 8.30u. – 9.30u. In aansluiting op de open inloop van groep 1-3. Data zie jaarkalender.

Gesprek na schooltijd
We kunnen ons voorstellen dat er problemen, vragen of opmerkingen zijn die u met de leerkracht van uw kind wilt bespreken. Aarzel niet, u kunt altijd komen praten. Het is echter verstandig om vooraf een afspraak te maken, dit om teleurstellingen te voorkomen.

Startgesprekken
In het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een startgesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u de gelegenheid om te vertellen over uw kind. Dit gaat aan de hand van een vragenlijst die u vooraf kunt invullen.

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar houden wij in elke groep een informatieavond voor de ouders.
Tijdens deze avond krijgt u informatie over het leerjaar waar uw kind in zit en kunt u kennismaken met de nieuwe leerkracht(en).


Ouderavond
We houden elk cursusjaar een ouderavond. Deze avond staat in het kader van een onderwijsinhoudelijk of opvoedkundig onderwerp.

Ouder- / opa- en omakijkdag
Om te ervaren hoe het onderwijs er in de praktijk uitziet, moet je het bekijken. Het ene jaar organiseren we een kijkdag voor ouders; het andere jaar voor opa’s en oma’s.

Huisbezoek
In de onderbouw is het gebruikelijk dat de leerkracht het kind thuis opzoekt om kennis te maken met de thuissituatie.
Dit geldt ook voor nieuwe leerlingen die in een andere groep instromen.